Bài 1 : Giới thiệu thiết kế web bằng HTML Bài 1 : Giới thiệu thiết kế web bằng HTML

HTML là ngôn ngữ để mô tả website.

  • HTML được viết tắt từ Hyper Text Markup Language
  • HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, nó là một ngôn ngữ định dạng.
  • Một ngôn ngữ định dạng là một tập hợp các thẻ định dạng.
  • HTML sử dụng các thẻ định dạng để mô tả website.
  • Hiện nay HTML là ngôn ngữ căn bản được nhiều người sử dụng nhất trong khi thiết kế website
 Giới thiệu CSS - Sơ lược về CSS Giới thiệu CSS - Sơ lược về CSS

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets

Styles định nghĩ cách hiển thị HTML

Styles được bổ sung vào HTML 4.0

External Style Sheets có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian

External Style Sheets được chứa trong CSS files