HTML là gì ?

HTML là ngôn ngữ để mô tả website.

 • HTML được viết tắt từ Hyper Text Markup Language
 • HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, nó là một ngôn ngữ định dạng.
 • Một ngôn ngữ định dạng là một tập hợp các thẻ định dạng.
 • HTML sử dụng các thẻ định dạng để mô tả website.
 • Hiện nay HTML là ngôn ngữ căn bản được nhiều người sử dụng nhất trong khi thiết kế website

Thẻ HTML

 • Các thẻ HTML thường được bao bọc bởi 2 dấu ngoặc, ví dụ :
 • Thẻ HTML thường đi thành cặp, ví dụ :    và
 • Thẻ đầu tiên gọi là thẻ bắt đầu, thẻ thứ hai gọi là thẻ kết thúc.Hoặc cũng có thể gọi là thẻ mở và thẻ đóng.

Tài liệu HTML = Trang web

 • HTML sẽ mô tả website.
 • HTML bao gồm các thẻ HTML và text bình thường.
 • HTML cũng có thể gọi là website.

Mục đích của một web browser ( giống như Internet Explorer hoặc IE) là để đọc tài liệu HTML và hiển thị lên website. Các browser không hiển thị các thẻ HTML mà sử dụng chúng để hiển thị nội dung, và định dạng của website:

Ví dụ :

 

 

My First Heading


My first paragraph


 


 

Giải thích ví dụ :

 • Text nằm giữa diễn tả đây là tài liệu HTML
 • Text nằm giữa dùng để hiển thị nội dung.
 • Text nằm giữa

  dùng để hiển thị tiêu đề.

 • Text nằm giữa

    dùng để hiển thị đoạn văn.